DRENASI-CREW


SHIFRA PER counter strike 1.6  lexoj me kujdes se jan shum te forta!

Counter Strike PC Game Cheat : Arctic sniper rifle Counter Strike PC Game mashtrojnë: Arktik pushkë snajper
Counter Strike PC Game Cheat Code : givespaceweapon_awp Counter Strike PC Game mashtrojnë Code: givespaceweapon_awp

Counter Strike PC Game Cheat : Auto-aim with sniper rifle Counter Strike PC Game mashtrojnë: Auto-Qëllimi pushkë me snajper
Counter Strike PC Game Cheat Code : sv_aim Counter Strike PC Game mashtrojnë Code: sv_aim

Counter Strike PC Game Cheat : Adjust gravity Counter Strike PC Game mashtrojnë: përshtateni gravitetit
Counter Strike PC Game Cheat Code : sv_gravity (-999 - 999999) Counter Strike PC Game mashtrojnë Code: sv_gravity (-999 - 999999)

Counter Strike PC Game Cheat : See and fire through walls and objects Counter Strike PC Game mashtrojnë: Shih dhe zjarri nëpër mure dhe objekte
Counter Strike PC Game Cheat Code : gl_zmax (0-9999) Counter Strike PC Game mashtrojnë Code: gl_zmax (0-9999)

Counter Strike PC Game Cheat : View other players' frags Counter Strike PC Game mashtrojnë: Shikoni tjera lojtarët 'frags
Counter Strike PC Game Cheat Code : cl_hidefrags 0 Counter Strike PC Game mashtrojnë Code: cl_hidefrags 0

Counter Strike PC Game Cheat : Faster forward motion Counter Strike PC Game mashtrojnë: Faster lëvizje përpara
Counter Strike PC Game Cheat Code : cl_forwardspeed 999 Counter Strike PC Game mashtrojnë Code: cl_forwardspeed 999

Counter Strike PC Game Cheat : Faster backwards motion Counter Strike PC Game mashtrojnë: Faster prapa mocion
Counter Strike PC Game Cheat Code : cl_backspeed 999 Counter Strike PC Game mashtrojnë Code: cl_backspeed 999

Counter Strike PC Game Cheat : Faster side motion Counter Strike PC Game mashtrojnë: Faster side mocion
Counter Strike PC Game Cheat Code : cl_sidespeed 999 Counter Strike PC Game mashtrojnë Code: cl_sidespeed 999

Counter Strike Cheat : Level select Counter Strike mashtrojnë: Niveli përzgjidhni
Counter Strike Cheat Code : changelevel Counter Strike mashtrojnë Code: changelevel

Counter Strike Cheat : Weapon select Counter Strike mashtrojnë: arma përzgjidhni
Counter Strike Cheat Code : give Counter Strike mashtrojnë Code: japin


Use one of the following entries with the ' give ' code to get the corresponding weapon. Përdorni një nga këto të hyra me 'jepte' kodin përkatës për të marrë armë.
AK-47 AK-47
weapon_ak47 weapon_ak47

Benneli xm1014 Benneli xm1014
weapon_xm1014 weapon_xm1014

C4 C4
weapon_c4 weapon_c4

Colt M4a1 carbine Kolt M4a1 karabinë
weapon_m4a1 weapon_m4a1

Commando Komando
weapon_sg552 weapon_sg552

Fn P90 Fn P90
weapon_p90 weapon_p90

Glock 18 pistol Pistoletë Glock 18
weapon_glock18 weapon_glock18

HE grenade HE granatë
weapon_hegrenade weapon_hegrenade

M3 super shotgun M3 super teke
weapon_m3 weapon_m3

MAC-10 MAC-10
weapon_mac 10 weapon_mac 10

MP5 MP5
weapon_mp5navy weapon_mp5navy

Para Para
weapon_m249 weapon_m249

Scout Scout
weapon_scout weapon_scout

SIG p228 Sig p228
weapon_p228 weapon_p228

Steyr Aug Steyr gusht
weapon_aug weapon_aug

Desert eagle Shkretëtirë shqiponjë
weapon_deagle weapon_deagle

Usp.45 pistol Usp.45 pistoletë
weapon_usp weapon_usp


Other Counter Strike 1.6 Cheat Codes Other Counter Strike 1/6 mashtrojnë Codes

Auto-reload enabled Auto-ringarkoni i aktivizuar
Counter Strike Cheat Code : +reload Counter Strike mashtrojnë Code: + ringarkoni

Auto-reload disabled Auto-ringarkoni me aftësi të kufizuara
Counter Strike Cheat Code : -reload Counter Strike mashtrojnë Code: ringarkoni -

Change skins Ndryshimi lëkurat
Counter Strike Cheat Code : skin Counter Strike mashtrojnë Code: skin

Use the following skin names with 'skin' code: Përdorni pas lëkurës me emrat 'skin' code:
Arab - arab Arabe - Arabe
Arctic - arctic Arktik - Arktik
GSG9 - gsg9 GSG9 - gsg9
Guerrilla - guerrilla Partizan - luftëtarësh
Hostage - hostage E pengjeve - peng
SAS - sas Sas - sas
SEAL - seal Vulosin - seal
Terrorist - terror Terroriste - terror
VIP - vip VIP - VIP

See things brightly without flashlight Shih gjëra me shkëlqim pa elektrik dore
Counter Strike Cheat Code : lambert -1.0001 Counter Strike mashtrojnë Code: Lambert -1,0001

SetC4 timer SetC4 kohëmatës
Counter Strike Cheat Code : mp_c4timer (-1000-1000) Counter Strike mashtrojnë Code: mp_c4timer (-1000-1000)

Hyper auto-aim enabled Tej-auto Qëllimi i aktivizuar
Counter Strike Cheat Code : sv_clienttrace 999999999 Counter Strike mashtrojnë Code: sv_clienttrace 999999999

Hyper auto-aim disabled Tej qëllimin disabled auto -
Counter Strike Cheat Code : sv_clienttrace 1 Counter Strike mashtrojnë Code: sv_clienttrace 1

Get $16,000 Get $ 16,000
Counter Strike Cheat Code : impulse101 Counter Strike mashtrojnë Code: impulse101

Splatter bones and body tissue Spërkë eshtra dhe trupin ind
Counter Strike Cheat Code : impulse102 (or impulse202) Counter Strike mashtrojnë Code: impulse102 (ose impulse202)

Set freeze period at the start of rounds. Set ngrijë periudhë në fillimin e raundeve. Set to 0 to disable (default is 6) Për të vendosur për të 0 disable (default është 6)
Counter Strike Cheat Code : mp_freezetime (#) Counter Strike mashtrojnë Code: mp_freezetime (#)

Set maximum length in minutes a round can last (default is 5) Cakto gjatësinë maksimale në minuta një raund të fundit (default është 5)
Counter Strike Cheat Code : mp_roundtime (3-15) Counter Strike mashtrojnë Code: mp_roundtime (3-15)

Toggle auto-help hint messages (default is 1) Nyjëtim auto-help hint messages (default është 1)
Counter Strike Cheat Code : ah (0) Counter Strike mashtrojnë Code: ah (0)

Toggle crosshairs in observer mode (default is 1) Nyjëtim crosshairs vëzhgues në mode (default është 1)
Counter Strike Cheat Code : cl_observercrosshair (0) Counter Strike mashtrojnë Code: cl_observercrosshair (0)

Toggle flashlight use (default is 1) Nyjëtim elektrik dore përdorim (default është 1)
Counter Strike Cheat Code : mp_flashlight (0) Counter Strike mashtrojnë Code: mp_flashlight (0)

Toggle footsteps (default is 1) Nyjëtim gjurmët (default është 1)
Counter Strike Cheat Code : mp_footsteps (0) Counter Strike mashtrojnë Code: mp_footsteps (0)

Whiten all surroundings at 800x600 resolution Zbardhet në të gjitha rrethinat 800x600 rezolutë
Counter Strike Cheat Code : r_lightmap 1 Counter Strike mashtrojnë Code: r_lightmap 1

Turn off textures Turn off textures
Counter Strike Cheat Code : gl_picmic 3 Counter Strike mashtrojnë Code: gl_picmic 3

Trackback URL for this post: URL ndjekëse për këtë post:

http://csrush.com/trackback/85 http://csrush.com/trackback/85

Related CS Sutff Related CS Sutff

  • Flash Strike is a Flash game based on Counter Strike . Flash Strike është një Flash lojë të bazuar në Counter Strike. In this game you are camping in well known maps and have to fend off hordes of enemies with your trusty M4 Rifle, the Desert Eagle as your side arm and a sniper rifle for tricky shots. Në këtë lojë ju jeni i njohur edhe në kampe harta dhe kanë për të shmangur një luzmë me armiq tuaj të besueshëm M4 pushkë, e mërzitshme Eagle pala krahun tuaj si dhe një pushkë snajper për gjuajtje të ndërlikuar. Go through the maps and earn flashbangs. Go përmes hartave dhe fiton flashbangs. Great little game for those who need a quick fix of CS. Great pak lojë për ata që kanë nevojë për një të shpejtë fix CS.

  • The Nielsen Company released its Top 10 lists for 2007, including the list for the top 10 games in the US. I kompanisë Nielsen lëshuar Top 10 listat e saj për vitin 2007, duke përfshirë listën e lartë për 10 ndeshjet në SHBA. I'm happy to inform the CS made the list twice with regular Counter Strike in 6th position and Counter Strike: Source in the 10th position. Unë jam i lumtur për të informuar CS e bëri dy herë me lista të rregullta Counter Strike në pozitë dhe 6. Counter Strike: Source në pozitën e 10. They also note that the average CS player spends over 9 hours a week on the game. Ata gjithashtu theksohet se mesatarja CS player shpenzon rreth 9 orë në javë në lojë.

  • I found a great description of the game Counter Strike in this article about Condition Zero, and I thought it is worth reposting: Unë gjeta një përshkrim të madh të lojës Counter Strike në këtë artikull rreth Kushti Zero, dhe mendoj se është me vlerë reposting:

  •  
  •  

Original English text:
Counter Strike PC Game Cheat : View other players' frags
Suggest a better translation